12 Şubat 2012 Pazar

iman artar ve eksilir mi?

İman Artar veya Eksilir mi? Iman Artar veya Eksilir mi? İbn Ömer şöyle der:Biz ya resulullah !İman artar ve eksilirmi diye sorduk ,O da 'Evet artar hatta sahibini cennete girdirinceye kadar .Noksanlaşır ,hatta sahibini cehenneme sokuncaya kadar.''buyurdu.(2) İslam alimleri taklidi imanın sahih olduğunu ,geçerli olduğunu ,imanı tahkiki hale dönüştürmenin gereki olduğunu ,her müminin imanını tahkiki hale getirmesinin farz-ı ayn olduğunda ittifak etmişlerdir.(10) Takidi imana sahip olan insanların bazı sapıkların tesirinde kalarak veya bazı şüphe ve vesveselerle bu imanı kaybetme tehlikesinden de söz edilmiştir. Peygamberimiz bazı hadislerinde de zayıf ve kuvvetli imanlara dikkat çekmiştir.''Kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemden çıkar(3)hadisiyle zayıf olan imanlara ''Ebu Bekrin imanı Dünya'daki insanların insanların imanıyla tartılsa idi onun imanı daha ağır basardı (4) hadisiylede kuvvetli imanlara işaret işaret etmiştir. Sahabelerden Ebu Hureyre,İbn Abbas ,Ebud Derda (ra)da ''İman artar ve eksilir demişlerdir''(5) Bu konuda Üstad Bediüzzaman Hz. şöyle der: İman yalnız icmali ve taklidi bir tasdike münhasır değil .Bir çekirdekten ta büyük hurma ağacına kadar ve eldeki aynada görünen güneşten ta deniz yüzündeki aksine ,ta güneşe kadar mertebeleri ve inkişafları (imanın açınımı ,gelişmesi)olduğu gibi imanında o derece kesretli hakikatleri vardır(6) Ayet ve hadislerle zikredilen İmanın artmasıyla imanın yakin yönünden artması imanın daha çok kuvvetlenmesi kastedilmiştir.Yoksa artma ve eksilme iman edilmesi gereken şeyler konuusnda değildir. İmanın 6 esası vardır, bu artmaz ve eksilmez .Bu konuda İmam Azam 'Gök ve yer ehlinin imanları İnanılması lazım gelen şeyler bakımından artmaz ve eksilmez .Fakat yakin ve tasdik (inanışın kuvvetli ve zayıf olması)yönünden artar ve eksilir der(7) İman artmaz ve eksilmez diyen alimler de aynı şeyi kastetmişlerdir. 2-Beyzavi tefsiriDarul- kütüb'ül -ilmiyye ,Taftazani şerhül makasıd Alem'ül kütüb 3-4-Tirmizi Birr ve's sıla,Kenzu'l Ummal 5-İbn Mace ,Mukaddime (iman) 6-Asa-yı Musa S-243 7-Ebu'l Münteha ,İmam Azam'ın Hayatı Ve Fıkh-ı Ekber şerhi 10-Alüyyü'l -Kari ,Fıkhı Ekber Şerhi ,Ebu yüsr Muhammed Pezdevi Usulud'din ,Nureddin Es Sabuni el bidaye fi usulu'd-din

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder