29 Aralık 2013 Pazar

pervaneyi yakan elbet mumuda yakar

Sûz-ı dilden bî-haberdir sanmanız canâneyi
Şem’i yakmaz mı ol ateş kim yakar pervaneyi 
Şeyhül İslam Yahya
Gönlün yanışından sevgilinin haberi yoktur zannetmeyiniz, nitekim pervaneyi yakan ateş, elbette mumu da yakar.


24 Aralık 2013 Salı

Hiç'im...

Ben öyle bir fakirim yani Rabbinin ihsanına sonsuz bir ihtiyaç içinde bulunmaktayım ki, neyim varsa hepsi senindir. Ben ise sadece bir "hiç"im. Hz. Peygamber'in "El Fakru fahri" yani "Allah'a muhtaç olduğumu bilmek benim en büyük iftiharımdır" buyurması, Cenab-ı Hakk'ın tek olduğuna en büyük delildir.

Filibeli Ahmed Hilmi / A'mak-ı Hayal

22 Aralık 2013 Pazar

günler gelir geçer...
günler geçer ve çalışır şafağın değirmeni / kim bilebilir ki kimi neyi eskittiğini"


[Uyar]yürekler lime lime...
"Yaz yağmurları misali yıllarca / Yağmış durmuşum kendi içime. / Zaten dünya öyle dünya ki kim kime / Herkes kendi derdine anca, / Herkesin yüreği lime lime..."

[Uyar]


renkler/C.S.Tarancı


Maziyi yâda daldığım zaman,
Renkler belirir tâ uzaklardan:
Mavi, kırmızı, beyaz ve siyah;
- Her renk ayrı bir hâtıradır ah! -
Renkler renklere renkleri ekler,
Olurken için renklere mahşer.”her renge boyan da renk verme...Her renge boyan da renk verme.
”- Şeyh Gâliboysa...
“Oysa kaç güvercin havalanmıştı içimden 
Konarak pervazlarına gülüşlerinin.”

Nurullah Genç


21 Aralık 2013 Cumartesi

derd-i Hakk''a talib ol...
Derd-i Hak'a tâlib ol dermâna erem dersen
Mihnetlere râgıb ol âsâna erem dersen..
Niyâzi-î Mısrî {k.s.}

yetmez mi?Ey sılayı içimde büyüten gurbet Yetmez mi, Azat et gayri...söyleyemedim...

İçimi dökemedim Bülbül gibi,
Ahım, feryadım gizli kaldı.
Sustu dilim, çözüldü dizim,
Gözümün feri dondu kaldı....
Eyleyemedim garip gönlümü,
Şu yaban ellerde eyleyemedim.
Nice kederlerle doluydum da;
Bir Allah kuluna söyleyemedim.
Özlem Arslan '' O SIZININ SAHİBİ'' kitabından

20 Aralık 2013 Cuma

biraz daha zaman...Burada hava her geçen gün biraz daha soğuyor.
Zaman diyorum, biraz daha zaman.
Dilimin ucundaki kelimeler bu kış da donmazsa bir dahaki yıl uçmayı öğrenecekler..

18 Aralık 2013 Çarşamba

Bekleyin...
Yüzlerce olanak arasında ben imkansızı seçerim..
Zoru başarmayı severim..
Kaybetsem de onurumu kaybetmem,
hırslara bürünmem,
"her şerde bir hayır vardır" der;
hikmet sahibine şükrederim..


Sizde hiçbir şey için zor demeyin..
Başarmak için inanmak gerek,
inanın ve başarmayı deneyin..
Olmuyorsa küsmeyin.. 
Bir daha, bir daha deneyin..
Asla pes etmeyin..
Yine de olmuyorsa;
Herşeyi bilen ve görene şükredin..

Mutlaka daha iyisini verecektir,
bekleyin..!


T.Tuğba Baş (

16 Aralık 2013 Pazartesi

Ey Bülbül-ü Şeyda

Ey bülbül-ü şeyda yine efgâna mı geldin,
Azm-i gül edüp zârıyla giryâna mı geldin.

Pervâne gibi âteşe daim cân atarsın,
Evvelde bu aşk oduna sen yâna mı geldin.


Yağmur gibi yağarsa belâ sen baş açarsın,
Can vermeğe dost yoluna sen kurbâna mı geldin.

Herşey çalışır bir sıfatı eyleye mâ'mur,
Sen cümle sıfat ilini vîrâna mı geldin.

Vech-i ahadiyet ki şu eşyâda görünmüş,
Bu kesrete ancak seyrâna mı geldin.

Bir kimse senin olmadı hiç râzına mahrem,
Bilmem bu cihân içine yekdâne mi geldin.

Bu hasta Niyâzî ye şifâ remzin edersin,
Derde düşenin derdine dermâna mı geldin.

Vech-i ahadiyyet ki şu eşyâda görünmüş,
Bu kesrete ancak anı seyrâna mı geldin.

Mısrî Niyâzî Dîvânı Şerhi

15 Aralık 2013 Pazar

Bütün varların sahibi var/Ali Hakkoymaz

Bölgede kar kalınlığı...
Karla mücadele...
Hava muhalefeti...
Balkanlardan gelen soğuk hava...
Kara kış...
Kar esareti...

Kötü hava şartları...

Şiirden, estetikten uzak...
Tuzak ifadeler...
Türkçeden uzak haller...
Rüzgârla, karla savaşılır mı?!...

Rüzgârın, karın...
Bütün varların sahibi var.
Senin varın ne kadar;
Sıfıra sıfır; elde var sıfır...

Seni tezekkür...
Seni tefekkür...
Seni teşekkür ısıtır...


12 Aralık 2013 Perşembe

hiç bir şey eskisi gibi olmayacak...
"Saniyeleri defnediyorum bir bir… 
Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak biliyorum
Biliyorum, ölen sadece zaman değil
İçimin yangınına duadan gayri yok sebil!

11 Aralık 2013 Çarşamba

gülistan olurmusun?"Göçsem diyâr-ı kabre, cihân içre sığmayıp
Bilmem ki; kabrim üzre gülistân olur musun?"her dem...
Bugün gam tekkegahında feda bir canımız vardır
Gönül abdal-ı aşk olmuş gelin kurbanımız vardır
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanımız vardır


ey gönül...


Ey gönül bir derde düş kim anda dermân gizlidir
Gel karış bir katreye kim anda ummân gizlidir

Eşrefoğlu Rûmî


10 Aralık 2013 Salı

yeniden başlamak...Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de,
Sana hep yeniden başlamak isterim.

(Özdemir Asaf)
8 Aralık 2013 Pazar

zaman yok...Burada zaman falan yok. Üzerime kıvrılıp oturmuş beni kımıldatmayan bir şey var onun yerine." 

Cahit Zarifoğlu


5 Aralık 2013 Perşembe

kırgınlıgın gölgesi


Sevgi bir kırgınlığın gölgesinde üşüyen bir samimiyettir bazen....
A.Tolga Akpınar

27 Kasım 2013 Çarşamba

kuşlara benzer kelimeler...
Kuşlara benzer kelimeler, odana dolarlar bir akşam.
Nereden gelirler bilinmez.
Kâh çığlık çığlığadırlar, kâh sesleri işitilmez.
Çiçeğe benzer kelimeler, turuncu, erguvan, beyaz.
Bir rüzgâr sürükler hepsini....

Bulutlara güven olmaz.


Cemil Meriç

kerem eyle bana...


Elâ ey meyve-i bâğ-ı murâdım
Şeb-i âlî-nesep Sultan Murad’ım

Vasiyyet eylerim gûş eyle anı
Benimçün eyleme âb u figânı...


Reâyâ bıfzına sa’y et hemîşe
Şerîat etba’ına eyle pîşe

Râsulullâh şer’in pîşvâ kıl
Muîn-i din olup nasb-ı livâ kıl

Çûn istiklâl buldun saltanatda
Adalet eyle dâim memleketde

Bu fanî mülke mağrûr olma zinhâr
Tarîk-i şer’den dûr olma zinhâr

Fenâdır âkıbet dünyânın emri
Ölür herkes ne denli olsa ömrü

Erişti çün bana emr-i İlahî
Sen ol mesned-nişîn-i taht-ı şâhî

Kerem eyle bana celb-i duâ kıl
Murâdım budur ey ferzend-i âkıl

Nizâm-ı âleme dâim medâr ol
Serîr-i saltanatda pâyidâr ol
ORHAN GAZİ

insan bir mesut zalim/n.f.k

İnsan bir mes'ut zalim, insan bir mağrur cahil;
Tekne kırık, su azgın ve kayıplarda sahil...
...

öyle yok oldum ki...


Aşkının varlığında öyle yok oldum ki,
O yokluk binlerce varlıktan daha hoştur...

- Hz. Mevlana -Şeyh Galib'den


Çâk eylemem sînemi her dilbere, zirâ


Sultânıma âit bir emânet var içinde.

Şeyh Galip


kesmezem canandan ümid
Kesmezem ağyar cevri ile cânândan ümîd

Kim kesilmez havf-i şeytan ile imandan ümîd

...

Ağlamakla dürr-i vasla talib oldum tan degül

Eyleyse gavvas olanlar bahr-i ummandan ümîd


Astanında nigarı görmesem ye's itmezem

Bu mesel meşhurdur kim çıkmaduk candan ümîd


Dişleründür ağlamakla göz yaşından umduğum

Dürr-i şehvar oldı ancak ebr-i nisandan ümîd


Her ne denlü cürmüne hadd ü nihâyet yeğ ise

Avniyâ kat' eyleme sen avn-i Rahmân'dan ümîd

- Avnî -

senin lütfundandır...
Sanadır ilticâsı Gâlibin yâ Hazret-i Mevlâ
Başımda bir külâh-ı iftihârım varsa sendendir

(Ey Rabbim, ey benim Mevlâm! Galib’in ilticası (sığınması) sanadır.
Benim eğer iftihar edeceğim, övüneceğim bir şeyim varsa, bu da bana, senin lütfundur. )...- Şeyh Galib -

26 Kasım 2013 Salı

İnsan magrur cahil.../nfk


İnsan bir mes'ut zalim, insan bir mağrur cahil;
Tekne kırık, su azgın ve kayıplarda sahil...23 Kasım 2013 Cumartesi

semavi öz...
Sırrı, hazineyi arama bu alemde çıplak gözle.
Sevgiliye öyle erişilmez, dudaktaki hece ile sözle. 
AŞK kapısı açılır, ancak semavi özle..

Ahmet KİK 

aklında akla ihtiyacı var


Be ey akıl yağmurundan nasiplenmemiş adem!... Durma akıl ülkesinin ötesine git. Sen dünya aklı ile kaç adım atarsın sanıyorsun, fani olanı baki olana mı tercih ediyorsun, aklını nefis eşeğine mi bindiriyorsun, ne beyhude çabalıyorsun. Aklının da akla ihtiyacı var görmüyor musun? Neden ona akıl yormuyorsun..." 

Ahmet Kik 
ucub

Özü gül iken, her yanını diken basmış. 
Edep elbisesini giymeyip bir dala asmış. 
Kendini alemin merkez sanıp eşini, dostunu kasmış. 
Onca mürekkep yalamış, yutmuş ama gör ki; içi boş bi tasmış.. 

Ahmet KİKbu nasıl hükümdarlıktır? Bu nasıl hükümdarlıktır? 
Ayakları yeryüzünde, burnu kaf'ta. 
Dili durmaz kul ayırır, yapıştırır yafta. 
Mevlam yer verir mi? Bu vebal ile ona ön safta. 

Sonra Sultanlığı gönüllerde değil, kalır lafta.." 

Ahmet kik 
22 Kasım 2013 Cuma

İstanbul ...

İstanbul – Cahit Zarifoğlu
‘’Çocuklar Topkapıda
Sedef kabzalı kılıçlar ellerinde
Rahlelerde Kur’an
Tefsir
Arapça
Farsça
Dikkatle önünü iliklemede
Padişah ve şehzade’’

sakin bir sonbahar
Sakin bir sonbahar...
Hafif yağmur...
Rüzgârlar yol yapmış içimde...
Bir sığınak arar gibiyim.


Haydi !

Mabetler arada kalıyor.
Ve yükseliyor binalar.
Büyüdükçe büyüyor dünya.
Ölüm ötelere atılıyor;
Unutuluyor hattâ...
Bugün yarın: 
"Haydi!" denilecekken...
Haydi haydi...
Yerleşiyoruz buralara...
Kolay gele!

20 Kasım 2013 Çarşamba

mahzun AyasofyaMahzun Ayasofya
Ulu mabed, neye hicrana büründün böyle,
Fatih’in devrini bir nebzecik olsun söyle!
Beş vakit loşluğunda saf saftık,
Davetin vardı dün ezanlarda,
Seni ey mabedim utansınlar ,
Kapayanlar da, açmayanlar da!
Arif Nihat Asya19 Kasım 2013 Salı

deger mi?Dünyayı dilenmeye değer mi!
Sen fanisin, dünya fani...
Ve nasılsa geçiyor günler;
Aç ellerini sonsuz...
Sonsuz elleri olana...kimseler arayıp bulamasın...

"Geçiyor hazza yatkın dudaklarıyla gece
Canımın ilmekleri arasından
Beni artık kimseler arayıp da bulmasın."

- İsmet Özel

öyle yorudum ki...
Öyle yoruldum ki, yoruldum dünyayı tanımaktan.

| İsmet Özel


15 Kasım 2013 Cuma

Gece hüznün yuvasıdır....

Gam sürdüm gecenin duvağına, 
Sabaha erişemiyorum...
Koşsam da, ölüme yetişiyor, 
Kendime yetişemiyorum…

12 Kasım 2013 Salı

Yarla bir olalım.

Haydi bir incelik yapıp secdeye varalım, 
Yerle bir olup Yârla bir olalım ...

Şeyh Şemseddîn-i Tebrîzi Hz. (ks)